top of page

AVISO  LEGAL
Legal warning / Lege-oharra

.

Versión  en español: 2022

La presente página web “ERRONKA MUNDUAN (EM)” ( Reto por el mundo - Challenge for the world ), con dirección URL www.erronkamunduan.com , es un proyecto promovido y operado por la Asociación cultural Kursaal Kino (en adelante A2K) , con CIF G-75230094, con sede en San Sebastián (España), inscrita en el Registro de Asociaciones del País Vasco. Puede obtener más información remitiendo un correo a la siguiente dirección de correo electrónico de contacto: erronka.munduan @ gmail . com.

​Las relaciones establecidas entre A2K y los Usuarios del Sitio Web, se regirán por lo dispuesto en la normativa española, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Sebastián (España).

​En caso de traducción de las Bases del EM, del presente Sitio Web con sus Términos y Condiciones de uso, o las Políticas se Privacidad  a cualquier otro idioma, siempre prevalecerá la versión en idioma español.

​El sitio web de EM ha realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción adecuada. Las traducciones se proporcionan como un servicio para los usuarios del sitio web de EM, y se proporcionan "tal cual". No se ofrece garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la precisión, fiabilidad o exactitud de cualquier traducción realizada del español a cualquier otro idioma.

 ESTE SITIO WEB RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON LAS TRADUCCIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE PRECISIÓN, DE CONFIABILIDAD, Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y SU ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO Y DE NO CONTRAVENCIÓN.

   

English version: 2022

This website "ERRONKA MUNDUAN (EM)" ( Reto por el mundo - Challenge for the world ), with URL address www.erronkamunduan.com, is a project promoted and operated by the Kursaal Kino Cultural Association (hereinafter A2K), with CIF G-75230094, based in San Sebastián (Spain), registered in the Register of Associations of the Basque Country. You can get more information by sending an email to the following contact email address: erronka.munduan  @  gmail . com.

The relationships established between A2K and the Users of the Website will be governed by the provisions of Spanish regulations, expressly waiving any other jurisdiction that may correspond to them, they are subject to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of the city of San Sebastián ( Spain).

In case of translation of the Bases of the EM, of this Website with its Terms and Conditions of use, or the Privacy Policies into any other language, the Spanish version will always prevail.

The EM website has made reasonable efforts to provide an adequate translation. Translations are provided as a service to users of the EM website, and are provided "as is". No guarantee of any kind, either express or implicit, is offered as to the precision, reliability or accuracy of any translation made from Spanish to any other language.

 THIS WEBSITE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A SPECIFIC PURPOSE AND NO CONVENTION. 

 

 

Euskera bertsioa: 2022

​Honako web-orri hau, "ERRONKA MUNDUAN (EM)" ( Reto por el mundo - Challenge for the world ), URL www.erronkamunduan.com helbidearekin, Kursaal Kino Kultur Elkarteak (aurrerantzean A2K) sustatu eta operatutako proiektua da. Elkarte horrek G-75230094 IFK du,

 

Donostian (Espainia) du egoitza, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta dago. Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, bidali posta elektroniko honetara: erronka.munduan @ gmail . com.

A2Kren eta Web Gunearen Erabiltzaileen artean ezarritako harremanak Espainiako araudian xedatutakoaren arabera arautuko dira, beste edozein foruri berariaz uko eginez, eta Donostiako (Espainia) Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko dira.


EMren Oinarriak, Web Gune hau bere Termino eta Erabilera Baldintzekin edo Politikak Pribatutasuna beste edozein hizkuntzatara itzuliz gero, beti nagusituko da gaztelaniazko bertsioa.

EMren webguneak arrazoizko ahaleginak egin ditu itzulpen egokia emateko. Itzulpenak EMren webgunearen erabiltzaileentzako zerbitzu gisa ematen dira, eta "bere horretan" ematen dira. Ez da inolako bermerik eskaintzen, ez berariazkoa ez inplizitua, gaztelaniatik beste edozein hizkuntzatara egindako edozein itzulpenen zehaztasunari, fidagarritasunari edo zehaztasunari dagokionez.

WEBGUNE HONEK ITZULPEN ESPLIZITU EDO INPLIZITUEKIN ZERIKUSIA DUTEN BERME GUZTIAK ERREFUSATZEN DITU, EDOZEIN ZEHAZTASUN-BERME, FIDAGARRITASUN-BERME ETA MERKATURAGARRITASUN-BERME INPLIZITU ORO BARNE, BAI ETA HELBURU ESPEZIFIKO ETA EZ-URRATZE BATERAKO EGOKITZAPENA ERE.

bottom of page